Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser regulerer grundlaget for Nuna Advokaters juridiske rådgivning, medmindre andet er aftalt med klienten.
Nuna Advokater anvender aftaleklausuler om lovvalg og værneting, med mindre andet aftales med en klient.

1. Vores rådgivning

1.1 Vi yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

1.2 Vi følger disse overordnede betingelser, der går forud for klientens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten for så vidt angår en bestemt opgave.

1.3 Til hver opgave er der knyttet en sagsansvarlig advokat, som er primært ansvarlig over for klienten. Den sagsansvarlige bestemmer, hvor mange medarbejdere samt andre ressourcer, der er behov for. Det aftales særskilt med klienten, hvorvidt der skal bruges eksterne ressourcer til at sikre en effektiv behandling af opgaven.

1.4 Vores juridiske rådgivning er alene baseret på grønlandsk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det grønlandske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med klienten.

1.5 I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Nuna Advokaters procedurer undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen.

1.6 Nuna Advokater er underlagt reglerne i lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skal derfor fremskaffe oplysningerne i henhold til denne lov fra vores klienter.

2. Fortrolighed, persondata og intern viden

2.1 Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle i Nuna Advokater er pålagt tavshedspligt.

2.2 Som led i vores rådgivning behandles der personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning i Grønland om behandling af persondata.

3. Korrespondance

3.1 Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 Klienten får de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, vi producerer til sagen, men vi bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterielrettigheder for så vidt angår arbejder og materiale udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af os i løbet af den periode, hvor vi har rådgivet klienten.

5. Dokumenter

5.1 Alle dokumenter opbevares i løbende år + 5 år fra fakturadato, hvorefter de makuleres, medmindre andet er aftalt med klienten.

6. Fakturering og forudbetaling

6.1 Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

6.2 Såfremt klienten anmoder herom, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

6.3 Vi fakturerer vores klienter månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt.

6.4 Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved betaling senere end 30 dage fra fakturadato beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

6.5 Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. transport, kost og logi, oversættelse og kurertjeneste samt omfattende fotokopiering) afregnes separat.

6.6 Vi kan kræve forudbetaling af vores honorar eller af udlæg og omkostninger, før vi begynder
vores arbejde med opgaven.

6.7 Hvis klienten har indsigelser mod vores salærer, kan klienten klage til Advokatnævnet, hvis
adresse er:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

7. Klientmidler

7.1 Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

7.2 Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt lovgivning om en indskyder- og investorgarantiordning, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000.

8. Ophør af repræsentation

8.1 Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

9. Ansvar

9.1 Nuna Advokater er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til grønlandsk rets almindelige regler, og vi er forsikret igennem et anerkendt forsikringsselskab.

9.2 Nuna Advokaters ansvar, herunder hver enkelt partners og medarbejders ansvar, for eventuelle tab, som vi er ansvarlige for i henhold til grønlandsk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er imidlertid begrænset til kr. 2.500.000 pr. advokat pr. skade og i alt pr. år.

9.3 Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar.

9.4 Såfremt vi hæfter solidarisk sammen med klienten overfor tredjemand, skal klienten holde os skadesløse i det omfang vores ansvar overfor klienten og tredjemand overstiger begrænsningerne i denne bestemmelse.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Ansvaret i forbindelse med vores rådgivning er underlagt grønlandsk ret, jf. pkt. 1.4 ovenfor.

10.2 Eventuelle tvister mellem Nuna Advokater og klienten, herunder også vedrørende vores salærkrav, skal behandles ved Retten i Grønland.