Råstoffer

I Grønland findes en række attraktive og strategisk vigtige mineraler, og der er en betydelig aktivitet med efterforsknings- og udnyttelsesprojekter inden for mineindustrien.

Nuna Advokater har stor ekspertise på mineområdet i Grønland og har beskæftiget os med området gennem mere end 20 år. Vi bistår en lang række internationale mineselskaber og har været involveret i de fleste udnyttelsesprojekter i Grønland.

Vi har således mange års erfaring med rådgivning om den lovgivningsmæssige ramme for mineralaktiviteter og et indgående kendskab til myndighedsbehandlingen, samt det politiske system. Vi har ligeledes omfattende erfaring med etablering af joint venture samarbejder, finansiering af projekter m.v. Det har også givet os stor indsigt i brancheforholdene og dyberegående forståelse af de udfordringer, mineselskaber arbejder med.

Vi bistår typisk med rådgivning ved ansøgning om efterforskningstilladelser, udnyttelsestilladelser, udbygnings- og nedlukningstilladelser, licensvilkår, direkte og indirekte overdragelse af tilladelser m.v. Vi bistår også med udarbejdelse af legal opinions, due diligence processer i forbindelse med kapitalfremskaffelse og børsnoteringer m.v., ligesom vi bistår ved udarbejdelse og forhandling af joint ventureaftaler, finansieringsaftaler og lånengagementer m.v.

I relation hertil bistår vi også ved relaterede opgaver vedrørende etablering af virksomheder i Grønland, selskabsforhold, leverandørkontrakter, ansættelsesforhold, opholds- og arbejdstilladelser m.v. Vi tilbyder desuden ”adresse service” til registrerede grønlandske selskaber og udenlandske selskaber registreret med fast forretningssted i Grønland.

Kontakt advokat Helen Kibsgaard eller advokat Peter Schriver for yderligere oplysninger.