Konkrete forslag til nødvendige opdateringer af standardvilkår indenfor byggeriet – se artikel af advokat Lars Gregersen , Horten og advokat Peter Schriver, Nuna Law ,  bragt af Grønlands Erhverv

Standardvilkår til byggeriet – opdatering af AP95

I vores artikel fra bragt på Grønlands Erhvervs hjemmeside 5. maj d.å. om behovet for nye standardvilkår til byggeriet i Grønland lagde vi op til en artikel om, hvilke ændringer til AB18, der kan være relevante for at anvende dette aftalesæt i Grønland i stedet for AP95.

Indledningsvis bemærker vi, at AP95 efter sit indhold alene kan bruges i hoved- og fag-/underentrepriseforhold. AP95 indeholder ikke vilkår, der regulerer totalentreprise eller vilkår, der direkte regulerer aftaleforholdet til rådgiver, hvorfor disse forhold i Grønland typisk reguleres af ABT 93 og ABR 89.

En opdatering af AP95 må efter vores opfattelse derfor indebære, at der tillige udarbejdes et sæt aftalevilkår for totalentreprise og for rådgivning. Sådanne aftalevilkår kan relativt let udarbejdes, når først grundlaget er til stede i form af en opdatering af AP95.

AP95 er mere end 25 år gammel, og AB92 er endnu ældre. Afløseren for AB92 er AB18, som i højere grad end i A92 er et styringsparadigme. Det betyder, at flere forhold er reguleret i AB18 end tilfældet var med AB92.

De foreløbige erfaringer med dette nye styringsparadigme er efter vores opfattelse gode, og derfor kan AB18 i vidt omfang anvendes som basis for en ny AP95. En ny AP95 kommer i så fald til at omhandle følgende væsentlige ændringer og nye vilkår.

 • Entreprenøren skal kun stille sikkerhed for entreprisesummer over kr. 1 mio., såfremt bygherre har forlangt det i udbudsmaterialet.
 • Entreprenøren skal tegne produktansvarsforsikring.
 • Bygherren skal sammen med entreprenøren udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan).
 • Der skal, inden byggeriet påbegyndes, gennemføres et projektgennemgangsmøde med deltagelse af alle byggeriets parter.
 • Hvis der skal anvendes digitale bygningsmodeller, skal det i udbudsmaterialet bestemmes til hvad og i hvilket omfang sådanne modeller skal bruges.
 • Entreprenøren skal kun projektere (entreprenørprojektering), hvis dette er aftalt.
 • Entreprenørprojektering sidestilles med anden rådgivning (også ansvarsmæssigt).
 • Der gives mulighed for ekstraordinær regulering af entreprisesummen inden 12 måneder fra tilbudsdagen og derefter indeksregulering.
 • Der er mulighed for fremsendelse af to månedlige acontobegæringer.
 • Bygherre begrænses i adgangen til at rejse direkte krav mod underentreprenører.
 • Dagbodsopkrævningen er blevet mere regelbundet.
 • Tvistløsningen er udvidet med indledende forligsmøder, mægling/mediation eller hurtig afgørelse, inden en egentlig voldgiftssag kan komme på tale.

 

AB18 omfatter nu 69 paragraffer, som er mere uddybende og forklarende end tidligere. Det er vores opfattelse, at anvendelse af AB18 som grundlag for en ny AP95 vil være i byggeriets interesse, idet der med en sådan opdatering af AP95 må tages skyldige hensyn til de ændringer og tilføjelser, som allerede findes i AP95. Disse ændringer og tilføjelser kan i store træk videreføres i en opdateret AP95, og det er vores opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at lade ændringerne og tilføjelserne i AP95 blive en del af en ny AP95. På den måde vil en ny AP95 komme til at indeholde det bedste af AB18 og det bedste fra AP95.

Som nævnt vil det være relativt let at gå videre med arbejdet med vilkår for totalentreprise og rådgivning, og det vil være hensigtsmæssigt, at alle 3 sæt standardvilkår træder i kraft på samme tid, for eksempel med betegnelsen AP24, APT24 og APR24.

Vi har prøvet at arbejde med at formulere en ny udgave af AP95 baseret på AB18 og står gerne til rådighed med vore erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af nye aftalevilkår.

 

 

Advokat Lars Gregersen, Horten                             Advokat Peter Schriver, Nuna Advokater