I både Grønland og Danmark er der regler i lovgivningen om, hvor en retssag skal behandles. I Grønland har vi Retsplejelov for Grønland og i Danmark har man lov om rettens pleje. Begge love kaldes normalt for retsplejeloven.

Stedet, hvor en retssag skal startes og behandles, kaldes for værnetinget. I Grønland er værnetinget en af de 4 kredsretter eller Retten i Grønland, og i Danmark er værnetinget en af 24 byretter eller Sø- og Handelsretten i København.

Både retsplejeloven i Grønland og retsplejeloven i Danmark indeholder bestemmelser om, hvad domstolene kan eller skal gøre, hvis en sag er anlagt ved et forkert værneting. Som udgangspunkt skal domstolene henvise en sag til behandling ved rette værneting. I nogle tilfælde kan der ikke ske henvisning, og så skal domstolene afvise sagen. Hvis det sker, må sagen anlægges på ny ved det rigtige værneting.

Reglerne om henvisning og afvisning er meget ens i Grønland og Danmark. På ét punkt er der dog en afgørende forskel.

I den grønlandske retsplejelov er der hjemmel til at henvise en retssag, der er anlagt i Grønland, til en domstol i Danmark, hvis den danske domstol er rette værneting. Dette er fastslået af Grønlands Landsret i en afgørelse fra 17. juni 2020. Sagen var oprindeligt anlagt ved Retten i Grønland. Sagsøger boede i Grønland, mens sagsøgte boede i Danmark. Fordi den sagsøgte part havde værneting i Danmark, henviste Retten i Grønland den 27. februar 2020 sagen til byretten på det sted, hvor sagsøgte boede. Sagsøgte klagede over rettens afgørelse til landsretten og krævede, at sagen i stedet blev afvist. Landsretten var enig med Retten i Grønland og stadfæstede derfor beslutningen om henvisning til den danske byret.

I den danske retsplejelov er der derimod ikke hjemmel til at henvise en retssag, der er anlagt i Danmark, til en domstol i Grønland, hvis den grønlandske domstol er rette værneting. Dette er fastslået af Østre Landsret i en afgørelse fra 29. april 2021. Sagen var oprindeligt anlagt ved en dansk byret, der havde behandlet sagen og afsagt dom. I den forbindelse havde byretten vurderet, at værnetinget for sagen var i Danmark, og sagen derfor kunne behandles af den danske domstol. Sagsøgte klagede over byrettens afgørelse til Østre Landsret og krævede, at byrettens dom blev ophævet. Østre Landsret vurderede, at sagen skulle behandles af de grønlandske domstole. Landsretten bemærkede herefter, at henvisning efter den danske retsplejelov kun kan ske inden for denne retsplejelovs geografiske område (Danmark). Derfor ophævede Østre Landsret byrettens dom og afviste sagen.

Der er flere faktorer, der kan afgøre, hvor det rigtige værneting for en retssag er. Det er derfor en god idé at kontakte en advokat, hvis du eller din virksomhed overvejer at starte en retssag eller har modtaget en stævning fra en domstol.

Advokat Charlotte Pedersen, advokat Kista Høegh Niclasen og advokat Lars-Christian Sinkbæk er klar til at rådgive om retssager og repræsentere dig eller din virksomhed i retten. Kontakt os på tlf. +299 32 13 70 eller via e-mail: email@nuna-law.gl. Kontakt oplysninger på de enkelte advokater kan også findes på www.nuna-law.gl.